disclaimer

Over de inhoud van deze site | Disclaimer

Deze site geeft je informatie hoe je op een gezellige manier verschillende knutselwerkjes kunt maken.

De beschrijvingen op Je Knutsel Ei Kwijt moeten uitsluitend als suggestie worden opgevat. Bijdragen met discriminerende, racistische, seksistische of anderszins verwerpelijke inhoud worden geweerd.

Mocht je ergens op de site inhoud van deze aard vinden, laat het ons dan weten via het contact formulier

Hoewel wij elk toegevoegd of aangepast artikel controleren blijft de inhoud daarvan de verantwoordelijkheid van de auteur.

Ondanks de constante zorg en aandacht die de auteurs van deze website en Je Knutsel Ei Kwijt aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat informatie die op deze site wordt gepubliceerd onvolledig of onjuist is.

De artikelen op deze website wordt regelmatig toegevoegd en aangepast. Zij kunnen ten allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door Je Knutsel Ei Kwijt worden verwijderd.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere in deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de auteur of van Je Knutsel Ei Kwijt.

De auteurs en Je Knutsel Ei Kwijt kunnen er niet voor instaan dat de informatie op www.jeknutseleikwijt.nl geschikt is voor het doel waarvoor deze door jou wordt geraadpleegd.

Alle informatie wordt aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van haar deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

De auteurs en Je Knutsel Ei Kwijt sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van www.jeknutseleikwijt.nl, het gebruik van informatie die door middel van deze website is verkregen of de tijdelijke onmogelijkheid om www.jeknutseleikwijt.nl te kunnen raadplegen.

      
TerugTerug

Aanmelden voor de knutsel nieuwsbrief